Gepubliceerd op 22 oktober 2018

Privacy- en cookiebeleid

Algemeen

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt door E5-Mode NV met maatschappelijke zetel te Hoogkamerstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0402.792.005 (hierna “e5 mode”), in alle (commerciële) relaties tussen e5 mode en haar klanten, prospecten en commerciële partners.

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die e5 mode verzamelt tijdens je interacties met e5 mode, zoals wanneer je onze website en webshop bezoekt, je producten of diensten aanschaft die worden aangeboden door e5 mode, je abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantendienst, enzovoort. Het beschrijft welke persoonsgegevens e5 mode van jou verzamelt en verwerkt en hoe en waarom we deze persoonsgegevens gebruiken.

Bij de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens trachten wij ten allen tijde te handelen in overeenstemming met (1) de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy, de wet van 11 december 1998 en de wet van 26 februari 2003 tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en haar wijzigingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, en / of (2) de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (hierna de “AVG”).

Welke gegevens worden bijgehouden en verwerkt?

In het kader van je interactie met e5 mode kunnen de volgende persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden:

 • Gegevens om je te identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, e-mailadres, IP adres, ...;
 • Betalingsgegevens: gegevens die nodig zijn om je betaling te verwerken als je aankopen doet, zoals je credit- of debitcardnummer en de bij je betaalinstrument horende beveiligingscode;
 • Demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, voorkeurstaal;
 • Interesses, kledingmaat, stijlvoorkeuren en gelijksoortige informatie: Wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere aankopen en bestellingen en surf- en zoekgedrag met behulp van cookies. Over cookies kan je hieronder meer lezen.

De manier waarop we persoonsgegevens verkrijgen

Wij verkrijgen je persoonsgegevens op verschillende manieren.

Bepaalde persoonsgegevens worden door ons verzameld wanneer je (online) aankopen verricht. Andere persoonsgegevens bezorg je ons bij registratie op onze website, online inschrijving op onze nieuwsbrief, het invullen van contactformulieren, deelname aan wedstrijden, enquêtes of promoties, ...

Ook via social media kunnen persoonsgegevens verkregen worden, bv. wanneer u inlogt met uw facebook account.

Anderzijds verkrijgen wij ook persoonsgegevens via je bezoek aan onze website en via cookies (je IP-adres en informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze website raadpleegt) of via commerciële acties.
Wij verkrijgen ook persoonsgegevens van derden, zoals professionele dataleveranciers of commerciële partners met wie we gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien.

e5 mode verbindt er zich toe geen persoonsgegevens van minderjarigen bij te houden, tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de ouder(s) of wettelijke voogd(en).

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Voor vragen omtrent de verwerking van je persoonsgegevens of de inhoud van deze privacyverklaring kan je ons steeds schriftelijk contacteren via de onderstaande contactgegevens:

E5-Mode NV
Klantendienst
Hoogkamerstraat 1
9100 Sint-Niklaas
België

RPR Gent, Afdeling Dendermonde 0402.792.005

Email: privacy@e5mode.be

Rechtsgronden en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt nadat je ons daartoe je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend (via het invullen van registratie- of contactformulieren, fysiek in de winkel of online). Verder is het mogelijk dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van aankopen of bestellingen die je bij e5 mode geplaatst hebt. Ook is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In andere gevallen vindt de verwerking van je persoonsgegevens plaats voor commerciële doelstellingen op basis van het gerechtvaardigd belang van e5 mode als commerciële onderneming ten aanzien van haar klanten (zo bijvoorbeeld communicatie die we je als klant doen toekomen over aanbiedingen en producten die je kunnen interesseren).

Je persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doelstellingen verzameld en verwerkt:

 1. voor onze bedrijfsvoering;
 2. afhandeling van je bestellingen;
 3. verwerking van ingeruilde producten of retours;
 4. marketingacties (per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS met betrekking tot aanbiedingen en acties die je kunnen interesseren);
 5. je de mogelijkheid bieden om in te gaan op aanbiedingen en deel te nemen aan wedstrijden;
 6. je de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan klantenbevragingen;
 7. optimalisatie van de inhoud van de website;
 8. om onze producten en diensten te verbeteren;
 9. met het oog op het bepalen van je interesses en voorkeuren, onder andere door de analyse van je aankopen;
 10. behandeling van vragen of klachten.

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS, met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over e5 mode gerelateerde evenementen (voor marketingdoeleinden). Indien je dit soort communicatie niet langer van ons wenst te ontvangen, heb je steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige communicatie. Dit kan door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of adres.
Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

Veiligheid

e5 mode neemt de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en verzekert dat alle gegevens waarover zij beschikt steeds vertrouwelijk worden behandeld en dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals het gebruik van firewalls, beveiligde servers, paswoordbeveiliging, twee-factor authenticatie,… Binnen e5 mode zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Opslagtermijn

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is voor de naleving van een wettelijke verplichting, om geschillen te beslechten of om overeenkomsten af te dwingen, bewaart e5 mode je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de verwerkingsdoeleinden, zoals beschreven in dit privacy- en cookiebeleid onder “rechtsgronden en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens”.

Overdracht van gegevens

Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, waaronder onder andere de verwerking van je bestellingen, kunnen we je persoonsgegevens delen met externe serviceproviders die we inschakelen voor het leveren van diensten zoals datahosting, orderafhandeling, verwerking van betalingen, levering van producten, infrastructuurvoorziening, IT-services, e-mailleveringsdiensten, auditdiensten en andere soortgelijke diensten, om dergelijke derde partijen in staat te stellen deze diensten te verlenen. We kunnen je persoonsgegevens ook delen wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen en om de rechten of de eigendom van e5 mode te beschermen.

Met je toestemming delen we je gegevens met verbonden ondernemingen en commerciële partners zodat zij je gerichte communicatie rond hun producten en diensten kunnen sturen.

In geval uw persoonsgegevens zouden overgedragen worden naar dienstverleners die zich buiten de EER (Europese Economische Ruimte) bevinden, dan verbindt e5 mode er zich toe steeds een optimale bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren.

Rechten van de betrokkene

1) Recht op inzage en verbetering

Conform de Privacywet en de AVG heb je het recht op inzage van je persoonsgegevens. Verder heb je recht op verbetering van de betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. Als je je gegevens wenst te bekijken of te wijzigen, kan je dit doen door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of adres. Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

2) Marketing

Zoals hoger reeds aangegeven kunnen wij je persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien je niet langer door ons gecontacteerd wenst te worden, heb je steeds het recht om je uit te schrijven voor toekomstige communicatie. Dit kan je door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of adres.
Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

3) Recht op gegevenswissing, beperking van verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen kan je ons ook vragen je persoonsgegevens te verwijderen, onder andere indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van je uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming en je deze toestemming wenst in te trekken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat, je bezwaar maakt tegen de verwerking of je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

In de in de AVG bepaalde gevallen kan je ook de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Verder heb je het recht om je persoonsgegevens waarover wij beschikken te verkrijgen en aan een derde partij over te dragen.

Wens je je te beroepen op een van voormelde rechten, neem dan contact op met ons per e-mail op het hogervermelde e-mailadres of per post op het eveneens hogervermelde adres. Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om ons een identiteitsbewijs te bezorgen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

4) Klachten

Indien je vragen hebt rond de bescherming van je persoonsgegevens of een klacht hebt omtrent de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kan je ons steeds contacteren per e-mail of per post via de hogervermelde contactgegevens.

Je kan ook steeds een klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be) indien je van mening bent dat je rechten inzake gegevensbescherming door e5 mode niet gerespecteerd werden.

Cookieverklaring

Het gebruik van cookies op de website kadert binnen het beleid met betrekking tot de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens.

Wat zijn Cookies?

Tijdens een bezoek aan de website en webshop kunnen Cookies, kleine informatiebestanden, automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van je computer. Deze kunnen persoonsgegevens bevatten. Dit is om de toegang tot de website vlotter te laten verlopen, om de navigatie van de website te versnellen en de website te personaliseren op basis van je voorkeuren. Cookies kunnen gelezen worden door een andere website dan degene die ze heeft opgesteld. Cookies niet toelaten kan ertoe leiden dat de website niet naar behoren kan functioneren.

Gebruik van Cookies door e5 mode op de website en webshop

e5 mode gebruikt functionele cookies om het gebruik van de website en webshop te vereenvoudigen en de snelheid van je bezoek aan onze website te verbeteren. Daarnaast gebruikt e5 mode ook analytische cookies om anonieme gegevens te verzamelen en statistieken te genereren over het gebruik van de webshop met als doel deze te optimaliseren (zie ook verder onder Google Analytics).

Met behulp van deze cookies verzamelen we informatie over je computer en je bezoek aan onze website, zoals je IP-adres, de webpagina’s die je bezoekt, de websites die je eerder hebt bezocht, geografische data zoals je locatie, je taal en het tijdstip en de duur van je web-bezoek. Deze data wordt geanonimiseerd en wordt niet doorgegeven aan derden.

Bij je eerste bezoek aan onze webshop zal je uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden tot het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens via deze cookies via een ‘cookie acceptance tekst’. Ook op een later ogenblik kan toestemming gevraagd worden, zoals bij aanmelding met een ander toestel of wanneer cookies verwijderd werden.

Wij gebruiken ook cookies van derden en onze eigen cookies om gepersonaliseerde advertenties te laten zien op onze en andere websites. Dit heet "retargeting" en is gebaseerd op je zoek- en bladergedrag, bijvoorbeeld de producten waarnaar je hebt gezocht en hebt bekeken en de prijzen die werden getoond.

Beheer van Cookies

Je kan je instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar je computer of mobiel apparaat. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel eindapparaat.

Hierbij een overzicht met de mogelijkheden om je cookies te beheren bij de populairste internetbrowsers:

- Google Chrome

Klik na het openen van Google Chrome in het menu op instellingen. Kies daarna op geavanceerde instellingen weergeven. In het gedeelte ‘Privacy’ klik je op de knop Instellingen voor inhoud. Bij het gedeelte ‘Cookies’ kan je cookies verwijderen en de cookiesinstellingen aanpassen.

- Internet Explorer

Klik na het openen van Internet Explorer op Gereedschap en dan op Internetopties. Bij het gedeelte ‘Privacy’ kan je via de schuifregelaar het gewenste niveau kiezen. Het is daarnaast mogelijk om dit manueel te doen bij Geavanceerd. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Je kan cookies verwijderen in het hoofdscherm van de internetopties.

- Mozilla Firefox

Klik na het openen van Mozilla Firefox bij het menu opties op Privacy. Kies daarna voor de optie ‘Aangepaste instellingen gebruiken’ bij Geschiedenis. Wanneer je cookies wil inschakelen, vink je ‘Cookies van websites accepteren’ aan. Indien je de cookies wil uitschakelen, haal je dit vinkje weg. Daarnaast kan je ervoor kiezen om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Bovendien kan je de bewaartijd van de cookies instellen. Wanneer je klikt op ‘Cookies tonen’ kan je cookies verwijderen.

- Safari

Klik na het openen van Safari in het tabblad Voorkeuren op Privacy. Hier heb je drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Bij Toon Cookies kan je ook cookies verwijderen.

- Opera

Klik na het openen van Opera op het menu Extra en dan op Voorkeuren. Je kan de cookiesinstellingen vinden bij Geavanceerd en Cookies. Bovendien bestaat de mogelijkheid om automatisch nieuwe cookies te verwijderen na het sluiten van elke surfsessie. Je hebt ook de mogelijkheid om over elke individuele cookie die op je computer geplaatst wordt te beslissen aan de hand van een dialoogvenster. Dit is mogelijk onder de optie ‘Mij vragen voor het accepteren van cookies’.

Google Analytics

e5 mode maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van e5 mode bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Hierbij wordt je IP-adres geanonimiseerd.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde IP-adres van je computer, overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees aub het privacybeleid van Google voor meer informatie (https://policies.google.com).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan e5 mode te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Je kan je afmelden voor de Google Analytics-advertentiefuncties door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) te installeren.

Google (invisible) reCAPTCHA

e5 mode maakt gebruik van Google invisible reCAPTCHA om te garanderen dat ingevulde gegevens en verstuurde berichten door personen ingevoerd werden en niet door robots. Automatisch aangemaakte berichten worden geweerd van onze website.

Hiertoe wordt informatie verzameld en opgestuurd naar de Google reCAPTCHA dienst. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde IP-adres van je computer, overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de “Privacy Shield Principles” en is aangesloten bij het “Privacy Shield Program” van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees aub het privacybeleid van Google voor meer informatie (https://policies.google.com).

Wijzigingen

Dit privacy- en cookiebeleid kan door e5 mode worden gewijzigd om de inhoud ervan af te stemmen op eventuele wijzigingen in de regelgeving of bij e5 mode. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy- en cookiebeleid te raadplegen. De recentste geldende versie is steeds beschikbaar op de website van e5 mode.